Regionalne Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych

EKO-AGRO-TECH

Termin realizacji projektu:
20/01/2012 – 30/09/2014

Źródło dofinansowania:
Działanie I.3 „Wspieranie innowacji" Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Planowany koszt całkowity projektu
18 571 357,28 PLN

Kwota dofinansowania:

15 678 279,90 PLN

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, poprzez budowę i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu wraz z jego wyposażeniem, który będzie mieścił nowoczesne laboratoria. W ramach Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH powstaną następujące Laboratoria:

- Laboratorium Analiz Środowiskowych (analizy geośrodowiskowe i badania środowiskowe w zakresie fizyki budowli).

- Laboratorium Analiz Biologiczno – Żywieniowych.

- Laboratorium Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn.

W ramach Centrum Badań powstaną również wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenia konferencyjno – informacyjne, które zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęty.

Realizacja projektu doprowadzi do powstania gotowej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury, w ramach której powstaną innowacyjne rozwiązania, skierowane głównie do przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu, w tym reprezentujących:

  • sektor energetyczny,
  • sektor drogowy, kolejowy, lotniczy,
  • branżę budowlaną,
  • sektor turystyczny,
  • przetwórstwo spożywcze,
  • branżę hodowlaną.

 

Centrum służyć będzie do nawiązywania i rozwoju współpracy na linii gospodarka – nauka. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej i prowadzić będą do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu.

Działalność Regionalnego Centrum Badań będzie stanowić ogromny bodziec dla podmiotów gospodarczych do inwestowania w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, mające na celu usprawnienie i wzrost konkurencyjności prowadzonych przez przedsiębiorców działalności.

Realizacja projektu przyczyni się do transferowania wiedzy w układzie międzyregionalnym pomiędzy sektorami: przedsiębiorstw (szczególnie MSP), akademickim i naukowo-badawczym (szczególnie B+R). W ramach Centrum PSW, wraz z innymi zainteresowanymi instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy, będzie prowadzić badania oraz opracowywać innowacyjne rozwiązania dla potrzeb gospodarki. Z ogólnodostępnych usług centrum korzystać będą firmy regionalne, jak również przedsiębiorstwa spoza regionu. Zatem realizacja projektu przyczyni się do międzyregionalnego transferu wiedzy, zarówno ze względu na grupę docelową projektu, jak również podmioty zaangażowane w działalność badawczo – rozwojową Regionalnego Centrum Badań.

EKOAGROTECH_WIZ3