Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii
informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


Termin realizacji projektu:
15/05/2009 - 30/09/2012

Źródło dofinansowania:
Działanie I.3 „Wspieranie innowacji" Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Planowany koszt całkowity projektu
19 467 382,97 PLN

Kwota dofinansowania:

17 313 820, 98 PLN

Cel projektu:

Celem głównym jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo - rozwojowego PSW.

W wyniku projektu powstał nowoczesny ośrodek badawczy mieszczący laboratoria naukowe Katedr  Budownictwa, Informatyki i Zdrowia.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje działające na rzecz nauki oraz podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją badań naukowych i prac rozwojowych.